Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Sądeckie Biuro Turystyczne Turysta.

 

Wzór standardowej umowy-zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej.

 

Certyfikat udzielenia gwarancji turystycznej dla Sądeckiego Biura Turystycznego TURYSTA przez Signal Iduna Polska Twarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego

 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz Karty Produktów Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

POLSKA

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Karta Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

ZAGRANICA

  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże 

  • Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże

Klauzula Informacyjna „RODO” dla klientów Sądeckiego Biura Turystycznego TURYSTA

Klauzula Informacyjna „RODO” dla klientów Sądeckiego Biura Turystycznego Turysta, Ducha Świętego 5, 33-300 Nowy Sącz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sądeckie Biuro Turystyczne Turysta, Ducha Świętego 5, 33-300 Nowy Sącz
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w tym: organizator imprezy turystycznej, a także podmioty realizujące świadczenia związane z realizacją umowy, takie jak: przewoźnicy, hotele, firmy ubezpieczeniowe, a także biura współpracujące na podstawie umów agencyjnych. Jeśli realizacja umowy będzie tego wymagała dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.